Assistant Professor Dr. Chutisant Kerdvibulvech

Dr. Chutisant Kerdvibulvech

ประวัติ

 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช เกิดเมื่อ ค.ศ. 1983 ได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ในปี ค.ศ. 2005 หลังจากนั้นได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเคโอ (ทุนการศึกษาเต็มจำนวน โดยปราศจากเงื่อนไขหรือข้อผูกพัน) เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยเคโอ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในปี ค.ศ. 2007 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.94 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี ค.ศ. 2009 ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 โดยได้สอบสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้วยอายุเพียง 25 ปี นับเป็นดอกเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเคโอ

ในช่วงเวลาที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าทำงานเป็นนักวิจัยที่ศูนย์การวิจัยแห่งพิพิธภัณท์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของรัฐบาลญี่ปุ่น ณ เมืองโตเกียว สาขางานวิจัยที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ ทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ เทคโนโลยีการผสานโลกเสมือนเข้ากับโลกจริง และการประมวลผลภาพ

ภายหลังกลับจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรังสิต ในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างปี ค.ศ. 2009-2014 โดยในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยนักศึกษาที่มาจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 15 ประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี ค.ศ. 2015 ผศ.ดร.ชุติสันต์ ได้ย้ายมาสอนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ โดยดูแลรับผิดชอบงานสอนและงานวิจัยทางด้านสื่อใหม่และเทคโนโลยีสื่อนวัตกรรม ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในฐานะนักวิชาการ ผศ.ดร.ชุติสันต์ เป็นผู้มีผลงานด้านการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้กับนักศึกษา นอกจากนั้นยังได้ผลิตและตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น IEEE, ACM, LNCS มีประสบการณ์นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติในประเทศต่าง ๆ มากมาย โดยมีประสบการณ์การเดินทางไปประเทศต่าง ๆ มาแล้วมากกว่า 40 ประเทศ ในเกือบทุกทวีปทั่วโลก (ยกเว้นแอนตาร์กติกา) ตลอดทั้งได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรวมไปถึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษที่ Stenden Rangsit University และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตลอดทั้งเป็นวิทยากรพิเศษในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย และได้รับรางวัลอาจารย์สอนดีเด่นจากมหาวิทยาลัยรังสิตในปีค.ศ. 2010, 2012 และ 2013 ในฐานะสื่อ ผศ.ดร.ชุติสันต์ เป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารผู้จัดการ 360 องศา รายเดือน ในคอลัมน์ iTech 360° รวมถึงเป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในคอลัมน์รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี โดยตีพิมพ์ทุก ๆ สัปดาห์ (วันพุธ) ตลอดทั้งเป็นนักวิเคราะห์ข่าวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกอากาศทางทีวีช่องเนชั่นแชนแนล ในช่วงรายการ Global IT ออกอากาศทุกสัปดาห์ และทางทีวีช่อง RSU TV ในช่วงรายการ Trendy Tech ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในปีค.ศ. 2012 ผศ.ดร.ชุติสันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยอายุเพียง 28 ปี นับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งในระบบการศึกษาแห่งราชอาณาจักรไทย (ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

บทบาทที่ปรากฏตามสื่อ

ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ เป็นนักวิชาการ เป็นนักคิด ซึ่งได้ปรากฏตามสื่อแขนงต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เป็นหนึ่งในนักวิจัยคนแรกในประเทศไทย ที่ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ Discovery Channel ในหัวข้อวิจัยเรื่อง'โลกเสมือนผสานโลกจริง' ซึ่งเป็นสถานีที่มีจำนวนผู้ชมมากถึง 431 ล้านครัวเรือนทั่วโลกใน 170 ประเทศ รวมถึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 10 ดอกเตอร์ที่โดดเด่นที่สุดจากทั่วโลก ลงในหนังสือ Secrets of Promising PhD Scholars Revealed ของสำนักพิมพ์ Enzed Publishing House ประเทศนิวซีแลนด์ ที่เลือกมาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยเป็นคนไทยเพียงคนเดียวเท่านั้น ในประเทศไทย ผศ.ดร.ชุติสันต์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหรือแขกรับเชิญตามสื่อแขนงต่าง ๆ มากมาย ทางสถานีโทรทัศน์ในหลากหลายช่อง อาทิ ช่องไทยพีบีเอส ช่องเนชั่นแชนเนล ช่องอาร์เอสยู ช่องระวังภัย ช่องพีพีทีวี ในรายการต่าง ๆ เช่น รายการรู้ทันประเทศไทย รายการท่องโลกกว้าง รายการ Likeบุรี รายการองศาอาเซียน รายการลุงแจ่มออนแอร์ รายการมองโลกต่างแดน รายการยกทัพข่าวเช้า และรวมถึงสถานีวิทยุต่าง ๆ เช่น 90.5 FM, 97.25 FM, 99.5 FM, ThaiPBS Radio และคลื่นวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน อาทิ รายการคุยกันทันข่าว รายการวิถีทางเลือก รายการ Happy IT และรวมถึงสื่อทางหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารสกุลไทย เป็นต้น นอกเหนือจากบทบาททางด้านนักวิชาการ ท่านยังอุทิศตัวช่วยงานสังคมในหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านภาษาสามารถพูดได้ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น

กรรมการวิชาการ

ผศ.ดร.ชุติสันต์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการให้กับงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมา อาทิ ICAT, ACCV Workshop, IEEE ICOS, TJIA, IEEE-ISAS, IEEE IJCNN และ ACM SIGGRAPH Bangkok และระดับในประเทศ อาทิ NCIT เป็นต้น รวมทั้งเป็น Reviewer ให้กับวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น EURASIP Journal on Advances in Signal Processing (Springer), EURASIP Journal on Embedded Systems (Springer), Engineering Journal (EJ) และได้เป็นสมาชิกของ IEEE

 

 

 

 

อื่น ๆ

http://www.keio.ac.jp/

http://www.chula.ac.th/